DAP Advies B.V. | Onafhankelijk milieukundig advies- en onderzoeksbureau

info@dapadvies.nl | +31(0)15 - 257 4652

wetten.overheid.nl

http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316 – Asbestverwijderingsbesluit 2005.
In het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zijn voorschriften opgenomen voor inventarisatie en verwijdering van asbest (uit bouwwerken en objecten), deze werken rechtstreeks. Voor het slopen en verwijderen van asbest uit bouwwerken zijn ook specifieke voorschriften opgenomen in het besluit die rechtstreeks werken.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017778 – Productenbesluit Asbest.
In het Productenbesluit is het asbestverbod opgenomen dat zowel voor bedrijven als particulieren geldt. Het besluit stelt regels aan het produceren, op de markt brengen, invoeren, in voorraad houden, verkopen, toepassen en hergebruiken van asbesthoudende producten. De regels zijn niet van toepassing op bodemverontreinigingen met asbest en asbesthoudend afval, voorzover het gaat om verwijdering door middel van verbranden of storten van asbest, maar wél op nuttige toepassing van asbesthoudende afvalstoffen. Verder bevat het besluit in artikel 2 onder b de restconcentratienorm voor asbest, die van toepassing is op hergebruik van bulkmaterialen als puingranulaat, grond en bagger.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498 – Arbeidsomstandighedenbesluit.
In het Arbeidsomstandigheden besluit zijn concrete voorschriften en bepalingen opgenomen ten aan zien van asbest (H2 afd. 5 bouwproces, H4 afd. 5 aanvullende voorschriften asbest, H8 afd. 1 persoonlijke beschermingsmiddelen). Onder meer is de verdeling in drie risicoklassen beschreven, met daaraan gekoppeld de verplichtingen t.a.v. inventariseren en verwijderen van asbest.